115 Recommender-Systems Papers accepted at SIGIR 2022

The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2022) released the list of accepted papers. It contains a total of 115 papers incl. posters etc. related to recommender-systems. I assessed the papers based on the title, so chances are, I missed a few and the actual number is even higher.

Here is the list:

Full Papers

Decoupled Side Information Fusion for Sequential Recommendation
Yueqi Xie, Peilin Zhou and Sunghun Kim

Hierarchical Multi-Task Graph Recurrent Network for Next POI Recommendation
Nicholas Lim, Bryan Hooi, See-Kiong Ng, Yong Liang Goh, Renrong Weng and Rui Tan

Interpolative Distillation for Unifying Biased and DebiasedRecommendation
Sihao Ding, Fuli Feng, Xiangnan He, Jinqiu Jin, Wenjie Wang, Yong Liao and Yongdong Zhang

Locality-Sensitive State-Guided Experience Replay Optimization for Sparse-Reward in Online Recommendation
Xiaocong Chen, Lina Yao, Julian Mcauley, Weili Guan, Xiaojun Chang and Xianzhi Wang

Unify Local and Global Information for Top-N Recommendation
Xiaoming Liu, Shaocong Wu, Zhaohan Zhang and Chao Shen

Co-training Disentangled Domain Adaptation Network for Leveraging Popularity Bias in Recommenders
Zhihong Chen, Jiawei Wu, Chenliang Li, Jingxu Chen, Rong Xiao and Binqiang Zhao

User-Aware Multi-Interest Learning for Candidate Matching in Recommenders
Zheng Chai, Zhihong Chen, Chenliang Li, Rong Xiao, Houyi Li, Jiawei Wu, Jingxu Chen and Haihong Tang

Post Processing Recommender Systems with Knowledge Graphs for Recency, Popularity, and Diversity of Explanations
Giacomo Balloccu, Ludovico Boratto, Mirko Marras and Gianni Fenu

User-controllable Recommendation Against Filter Bubbles
Wenjie Wang, Fuli Feng, Liqiang Nie and Tat-Seng Chua

DisenCDR: Learning Disentangled Representations for Cross-Domain Recommendation
Jiangxia Cao, Xixun Lin, Xin Cong, Jing Ya, Tingwen Liu and Bin Wang

Thinking inside The Box: Learning Hypercube Representations for Group Recommendation
Tong Chen, Hongzhi Yin, Jing Long, Nguyen Quoc Viet Hung, Yang Wang and Meng Wang

A Review-aware Graph Contrastive Learning Framework for Recommendation
Jie Shuai, Kun Zhang, Le Wu, Peijie Sun, Richang Hong, Meng Wang and Yong Li

Are Graph Augmentations Necessary? Simple Graph Contrastive Learning for Recommendation
Junliang Yu, Hongzhi Yin, Xin Xia, Tong Chen, Lizhen Cui and Quoc Viet Hung Nguyen

On-Device Next-Item Recommendation with Self-Supervised Knowledge Distillation
Xin Xia, Hongzhi Yin, Junliang Yu, Qinyong Wang, Guandong Xu and Quoc Viet Hung Nguyen

Multi-Agent RL-based Information Selection Model for Sequential Recommendation
Kaiyuan Li, Pengfei Wang and Chenliang Li

Knowledge Graph Contrastive Learning for Recommendation
Yuhao Yang, Chao Huang, Lianghao Xia and Chenliang Li

Joint Multisided Exposure Fairness for Recommendation
Haolun Wu, Bhaskar Mitra, Chen Ma, Fernando Diaz and Xue Liu

When Multi-Level Meets Multi-Interest: A Multi-Grained Neural Model for Sequential Recommendation
Yu Tian, Jianxin Chang, Yanan Niu, Yang Song and Chenliang Li

Rethinking Reinforcement Learning for Recommendation: A Prompt Perspective
Xin Xin, Tiago Pimentel, Alexandros Karatzoglou, Pengjie Ren, Konstantina Christakopoulou and Zhaochun Ren

Single-shot Embedding Dimension Search in Recommender System
Liang Qu, Yonghong Ye, Ningzhi Tang, Lixin Zhang, Yuhui Shi and Hongzhi Yin

Learning to Infer User Implicit Preference in Conversational Recommendation
Chenhao Hu, Shuhua Huang, Yansen Zhang and Yubao Liu

Doubly-Adaptive Reinforcement Learning for Cross-Domain Interactive Recommendation
Junda Wu, Zhihui Xie, Tong Yu, Handong Zhao, Ruiyi Zhang and Shuai Li

An Attribute-Driven Mirroring Graph Network for Session-based Recommendation
Siqi Lai, Erli Meng, Fan Zhang, Chenliang Li, Bin Wang and Aixin Sun

Self-Augmented Recommendation with Hypergraph Contrastive Collaborative Filtering
Lianghao Xia, Chao Huang, Yong Xu, Jiashu Zhao, Dawei Yin and Jimmy Huang

Multi-level Cross-view Contrastive Learning for Knowledge-aware Recommender System
Ding Zou, Wei Wei, Xian-Ling Mao, Ziyang Wang, Minghui Qiu, Feida Zhu and Xin Cao

User-Centric Conversational Recommendation with Multi-Aspect User Modeling
Shuokai Li, Ruobing Xie, Yongchun Zhu, Xiang Ao, Fuzhen Zhuang and Qing He

MGPolicy: Meta Graph Enhanced Off-policy Learning for Recommendations
Xiangmeng Wang, Qian Li, Dianer Yu, Zhichao Wang, Hongxu Chen and Guandong Xu

Forest-based Deep Recommender
Chao Feng, Defu Lian, Zheng Liu, Xing Xie, Le Wu and Enhong Chen

Bilateral Self-unbiased Recommender Learning from Biased Implicit Feedback
Jae-woong Lee, Seongmin Park, Joonseok Lee and Jongwuk Lee

Price DOES Matter! Modeling Price and Interest Preferences in Session-based Recommendation
Xiaokun Zhang, Bo Xu, Liang Yang, Chenliang Li, Fenglong Ma, Haifeng Liu and Hongfei Lin

Privacy-Preserving Synthetic Data Generation for Recommendation
Fan Liu, Huilin Chen, Zhiyong Cheng, Yinwei Wei, Liqiang Nie and Mohan Kankanhalli

DAWAR: Diversity-aware Web APIs Recommendation for Mashup Creation based on Correlation Graph
Wenwen Gong, Xuyun Zhang, Yifei Chen, Qiang He, Amin Beheshti, Xiaolong Xu, Chao Yan and Lianyong Qi

Variational Reasoning about User Preferences for Conversational Recommendation
Zhi Tian, Zhaochun Ren, Dongdong Li, Pengjie Ren, Liu Yang, Xin Xin, Huasheng Liang, Maarten de Rijke and Zhumin Chen

Alleviating Spurious Correlations in Knowledge-aware Recommendations through Counterfactual Generator
Shanlei Mu, Yaliang Li, Wayne Xin Zhao, Jingyuan Wang, Bolin Ding and Ji-Rong Wen

Exploiting Variational Domain-Invariant User Embedding for Partially Overlapped Cross Domain Recommendation
Weiming Liu, Xiaolin Zheng, Jiajie Su, Mengling Hu, Yanchao Tan and Chaochao Chen

Analyzing and Simulating User Utterance Reformulation in Conversational Recommender Systems
Shuo Zhang, Mu Chun Wang and Krisztian Balog

HAKG: Hierarchy-Aware Knowledge Gated Network for Recommendation
Yuntao Du, Xinjun Zhu, Lu Chen, Baihua Zheng and Yunjun Gao

Self-Guided Learning to Denoise for Robust Recommendation
Yunjun Gao, Yuntao Du, Yujia Hu, Lu Chen, Xinjun Zhu, Ziquan Fang and Baihua Zheng

AutoGSR: Neural Architecture Search for Graph-based Session Recommendation
Jingfan Chen, Guanghui Zhu, Haojun Hou, Chunfeng Yuan and Yihua Huang

Learning Graph-based Disentangled Representations for Next POI Recommendation
Zhaobo Wang, Yanmin Zhu, Haobing Liu and Chunyang Wang

GETNext: Trajectory Flow Map Enhanced Transformer for Next POI Recommendation
Song Yang, Jiamou Liu and Kaiqi Zhao

Ada-Ranker: A Data Distribution Adaptive Ranking Paradigm for Sequential Recommendation
Xinyan Fan, Jianxun Lian, Wayne Xin Zhao, Zheng Liu, Chaozhuo Li and Xing Xie

ProFairRec: Provider Fairness-aware News Recommendation
Tao Qi, Fangzhao Wu, Chuhan Wu, Peijie Sun, Le Wu, Xiting Wang, Yongfeng Huang and Xing Xie

Multi-Faceted Global Item Relation Learning for Session-Based Recommendation
Qilong Han, Chi Zhang, Rui Chen, Riwei Lai, Hongtao Song and Li Li

ReCANet: A Repeat Consumption-Aware Neural Network for Next Basket Recommendation in Grocery Shopping
Mozhdeh Ariannezhad, Sami Jullien, Ming Li, Min Fang, Sebastian Schelter and Maarten de Rijke

CAPTOR: A Crowd-Aware Pre-Travel Recommender System for Out-of-Town Users
Haoran Xin, Xinjiang Lu, Nengjun Zhu, Tong Xu, Dejing Dou and Hui Xiong

Multi-Behavior Sequential Transformer Recommender
Enming Yuan, Wei Guo, Zhicheng He, Huifeng Guo, Chengkai Liu and Ruiming Tang

Deployable and Continuable Meta-Learning-Based Recommender System with Fast User-Incremental Updates
Renchu Guan, Haoyu Pang, Fausto Giunchiglia, Ximing Li, Xuefeng Yang and Xiaoyue Feng

Explainable Fairness for Feature-aware Recommender Systems
Yingqiang Ge, Juntao Tan, Yan Zhu, Yinglong Xia, Jiebo Luo, Shuchang Liu, Zuohui Fu, Shijie Geng, Zelong Li and Yongfeng Zhang

Graph Trend Filtering Networks for Recommendation
Wenqi Fan, Xiaorui Liu, Wei Jin, Xiangyu Zhao, Jiliang Tang and Qing Li

AutoLossGen: Automatic Loss Function Generation for Recommender Systems
Zelong Li, Jianchao Ji, Yingqiang Ge and Yongfeng Zhang

Determinantal Point Process Set Likelihood-Based Loss Functions for Sequential Recommendation
Yuli Liu, Christian Walder and Lexing Xie

KETCH: Knowledge Graph Enhanced Thread Recommendation in Healthcare Forums
Limeng Cui and Dongwon Lee

CPFair: Personalized Consumer and Producer Fairness Re-ranking for Recommender Systems
Mohammadmehdi Naghiaei, Hossein A. Rahmani and Yashar Deldjoo

PEVAE: A hierarchical VAE for personalized explainable recommendation.
Zefeng Cai and Zerui Cai

Positive, Negative and Neutral: Modeling Implicit Feedback in Session-based News Recommendation
Shansan Gong and Kenny Zhu

Less is More: Reweighting Important Spectral Graph Features for Recommendation
Shaowen Peng, Kazunari Sugiyama and Tsunenori Mine

Short Papers

Item Similarity Mining for Multi-Market Recommendation
Jiangxia Cao, Xin Cong, Tingwen Liu and Bin Wang

MetaCVR: Conversion Rate Prediction via Meta Learning in Small-Scale Recommendation Scenarios
Xiaofeng Pan, Ming Li, Jing Zhang, Keren Yu, Luping Wang, Hong Wen, Chengjun Mao and Bo Cao

Adversarial Graph Perturbations for Recommendations at Scale
Huiyuan Chen, Kaixiong Zhou, Kwei-Herng Lai, Xia Hu, Fei Wang and Hao Yang

ReLoop: A Self-Correction Learning Loop for Recommender Systems
Guohao Cai, Jieming Zhu, Quanyu Dai, Zhenhua Dong, Rui Zhang, Xiuqiang He and Ruiming Tang

EFLEC: Efficient Feature-LEakage Correction in GNN based Recommendation Systems
Ishaan Kumar, Yaochen Hu and Yingxue Zhang

Enhancing Top-N Item Recommendations by Peer Collaboration
Yang Sun, Fajie Yuan, Min Yang, Alexandros Karatzoglou, Li Shen and Xiaoyan Zhao

News Recommendation with Candidate-aware User Modeling
Tao Qi, Fangzhao Wu, Chuhan Wu and Yongfeng Huang

PERD: Personalized Emoji Recommendation with Dynamic User Preference
Xuanzhi Zheng, Guoshuai Zhao, Li Zhu and Xueming Qian

Denoising Time Cycle Modeling for Recommendation
Sicong Xie, Qunwei Li, Weidi Xu, Kaiming Shen, Shaohu Chen and Wenliang Zhong

Towards Results-level Proportionality for Multi-objective Recommender Systems
Ladislav Peska and Patrik Dokoupil

Regulating Provider Groups Exposure in Recommendations
Mirko Marras, Ludovico Boratto, Guilherme Ramos and Gianni Fenu

FUM: Fine-grained and Fast User Modeling for News Recommendation
Tao Qi, Fangzhao Wu, Chuhan Wu and Yongfeng Huang

Enhancing Hypergraph Neural Networks with Intent Disentanglement for Session-based Recommendation
Yinfeng Li, Chen Gao, Hengliang Luo, Depeng Jin and Yong Li

Value Penalized Q-Learning for Recommender Systems
Chengqian Gao, Ke Xu, Kuangqi Zhou, Lanqing Li, Xueqian Wang, Bo Yuan and Peilin Zhao

Transform Cold-Start Users into Warm via Fused Behaviors in Large-Scale Recommendation
Pengyang Li, Rong Chen, Quan Liu, Jian Xu and Bo Zheng

Progressive Self-Attention Network with Unsymmetrical Positional Encoding for Sequential Recommendation
Yuehua Zhu, Bo Huang, Shaohua Jiang, Muli Yang, Yanhua Yang and Wenliang Zhong

Empowering Next POI Recommendation with Multi-Relational Modeling
Zheng Huang, Jing Ma, Yushun Dong, Natasha Foutz and Jundong Li

DAGNN: Demand-aware Graph Neural Networks for Session-based Recommendation
Liqi Yang, Linhao Luo, Xiaofeng Zhang, Fengxin Li, Xinni Zhang, Zelin Jiang and Shuai Tang

RESETBERT4Rec: A Pre-training Model Integrating Time And User Historical Behavior for Sequential Recommendation
Qihang Zhao

MP2: A Momentum Contrast Approach for Recommendation with Pointwise and Pairwise Learning
Menghan Wang, Yuchen Guo, Zhenqi Zhao, Guangzheng Hu, Yuming Shen, Mingming Gong and Philip Torr

Conversational Recommendation via Hierarchical Information Modeling
Quan Tu, Shen Gao, Yanran Li, Jianwei Cui, Bin Wang and Rui Yan

Mitigating Consumer Biases in Recommendations with Adversarial Training
Christian Ganhor, David Penz, Navid Rekabsaz, Oleg Lesota and Markus Schedl

DH-HGCN: Dual Homogeneity Hypergraph Convolutional Network for Multiple Social Recommendations
Jiadi Han, Qian Tao, Yufei Tang and Yuhan Xia

CORE: Simple and Effective Session-based Recommendation within Consistent Representation Space
Yupeng Hou, Binbin Hu, Zhiqiang Zhang and Wayne Xin Zhao

Item-Provider Co-learning for Sequential Recommendation
Lei Chen, Jingtao Ding, Min Yang, Chengming Li, Chonggang Song and Lingling Yi

Rethinking Correlation-based Item-Item Similarities for Recommender Systems
Katsuhiko Hayashi

Improving Conversational Recommender Systems via Transformer-based Sequential Modelling
Jie Zou, Evangelos Kanoulas, Pengjie Ren, Zhaochun Ren, Aixin Sun and Cheng Long

Improving Micro-video Recommendation via Contrastive Multiple Interests
Beibei Li, Beihong Jin, Jiageng Song, Yisong Yu, Yiyuan Zheng and Wei Zhuo

Is News Recommendation a Sequential Recommendation Task?
Chuhan Wu, Fangzhao Wu, Tao Qi, Chenliang Li and Yongfeng Huang

Diversity vs Relevance: a practical multi-objective study in luxury fashion recommendations
Joao Sa, Vanessa Queiroz Marinho, Ana Rita Magalhaes, Tiago Lacerda and Diogo Goncalves

Multi-modal Graph Contrastive Learning for Micro-video Recommendation
Zixuan Yi, Xi Wang, Craig Macdonald and Iadh Ounis

Coarse-to-Fine Sparse Sequential Recommendation
Jiacheng Li, Tong Zhao, Jin Li, Jim Chan, Christos Faloutsos, George Karypis, Soo-Min Pantel and Julian McAuley

An MLP-based Algorithm for Efficient Contrastive Graph Recommendations
Siwei Liu, Iadh Ounis and Craig Macdonald

DeSCoVeR: Debiased Semantic Context Prior for Venue Recommendation
Sailaja Rajanala, Arghya Pal, Manish Singh, Raphael Phan and Wong Koksheik

A Content Recommendation Policy for Gaining Subscribers
Konstantinos Theocharidis, Manolis Terrovitis, Spiros Skiadopoulos and Panagiotis Karras

Mitigating the Filter Bubble while Maintaining Relevance: Targeted Diversification with VAE-based Recommender Systems
Zhaolin Gao, Tianshu Shen, Zheda Mai, Mohamed Reda Bouadjenek, Isaac Waller, Ashton Anderson, Ron Bodkin and Scott Sanner

ELECRec: Training Sequential Recommenders as Discriminators
Yongjun Chen, Jia Li and Caiming Xiong

Explainable Session-based Recommendation with Meta-Path Guided Instances and Self-Attention Mechanism
Jiayin Zheng, Juanyun Mai and Yanlong Wen

MM-Rec: Visiolinguistic Model Empowered Multimodal News Recommendation
Chuhan Wu, Fangzhao Wu, Tao Qi, Chao Zhang, Yongfeng Huang and Tong Xu

Generative Adversarial Framework for Cold-Start Item Recommendation
Hao Chen, Zefan Wang, Feiran Huang, Xiao Huang, Yue Xu, Yishi Lin, Peng He and Zhoujun Li

Improving Item Cold-start Recommendation via Model-agnostic Conditional Variational Autoencoder
Xu Zhao, Yi Ren, Ying Du, Shenzheng Zhang and Nian Wang

Revisiting Interactive Recommender System with Reinforcement Learning
Hojoon Lee, Dongyoon Hwang, Kyushik Min and Jaegul Choo

Next Point-of-Interest Recommendation with Auto-Correlation Enhanced Multi-Modal Transformer Network
Yanjun Qin, Yuchen Fang, Haiyong Luo, Fang Zhao and Chenxing Wang

Neutralizing Popularity Bias in Recommendation Models
Guipeng Xv, Chen Lin, Hui Li, Jinsong Su, Weiyao Ye and Yewang Chen

Exploiting Session Information in BERT-based Session-aware Sequential Recommendation
Jinseok Seol, Youngrok Ko and Sang-Goo Lee

Selective Fairness in Recommendation via Prompts
Yiqing Wu, Ruobing Xie, Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Xiang Ao, Xu Zhang, Leyu Lin and Qing He

Dual Contrastive Network for Sequential Recommendation
Guanyu Lin, Chen Gao, Yinfeng Li, Yu Zheng, Zhiheng Li, Depeng Jin and Yong Li

Resource Papers

Revisiting Bundle Recommendation: Datasets, Tasks, Challenges and Opportunities for Intent-aware Product Bundling
Zhu Sun, Jie Yang, Kaidong Feng, Hui Fang, Xinghua Qu and Yew Soon Ong

BARS: Towards Open-Benchmarking for Recommender Systems
Jieming Zhu, Kelong Mao, Quanyu Dai, Liangcai Su, Rong Ma, Jinyang Liu, Guohao Cai, Zhicheng Dou, Xi Xiao and Rui Zhang

RELISON: A Framework for Link Recommendation in Social Networks
Javier Sanz-Cruzado and Pablo Castells

iRec: An Interactive Recommendation Framework
Thiago Silva, Nicollas Silva, Heitor Werneck, Carlos Mito, Adriano Pereira and Leonardo Rocha

Demos

RecDelta: An Interactive Dashboard on Top-k Recommendation for Cross-model Evaluation
Yi-Shyuan Chiang, Yu-Ze Liu, Chen Feng Tsai, Jing-Kai Lou, Ming-Feng Tsai and Chuan-Ju Wang

PKG: A Personal Knowledge Graph for Recommendation
Yu Yang, Jiangxu Lin, Xiaolian Zhang and Meng Wang

Index

Full Papers

Hybrid Transformer with Multi-level Fusion for Multimodal Knowledge Graph Completion
Xiang Chen, Ningyu Zhang, Lei Li, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Changliang Xu, Fei Huang, Luo Si and Huajun Chen

Decoupled Side Information Fusion for Sequential Recommendation
Yueqi Xie, Peilin Zhou and Sunghun Kim

A Robust Computerized Adaptive Testing Approach in Educational Question Retrieval
Yan Zhuang, Qi Liu, Zhenya Huang, Zhi Li, Binbin Jin, Haoyang Bi, Enhong Chen and Shijin Wang

Hierarchical Multi-Task Graph Recurrent Network for Next POI Recommendation
Nicholas Lim, Bryan Hooi, See-Kiong Ng, Yong Liang Goh, Renrong Weng and Rui Tan

Curriculum Contrastive Context Denoising for Few-shot Conversational Dense Retrieval
Kelong Mao, Zhicheng Dou and Hongjin Qian

Fairness of Exposure in Light of Incomplete Exposure Estimation
Maria Heuss, Fatemeh Sarvi and Maarten de Rijke

Learn from Unlabeled Videos for Near-duplicate Video Retrieval
Xiangteng He, Yulin Pan, Mingqian Tang, Yiliang Lv and Yuxin Peng

RankFlow: Joint Optimization of Multi-Stage Cascade Ranking Systems as Flows
Jiarui Qin, Jiachen Zhu, Bo Chen, Zhirong Liu, Weiwen Liu, Ruiming Tang, Rui Zhang, Yong Yu and Weinan Zhang

Personalized Fashion Compatibility Modeling via Metapath-guided Heterogeneous Graph Learning
Weili Guan, Fangkai Jiao, Xuemeng Song, Haokun Wen, Chung-Hsing Yeh and Xiaojun Chang

Interpolative Distillation for Unifying Biased and DebiasedRecommendation
Sihao Ding, Fuli Feng, Xiangnan He, Jinqiu Jin, Wenjie Wang, Yong Liao and Yongdong Zhang

Locality-Sensitive State-Guided Experience Replay Optimization for Sparse-Reward in Online Recommendation
Xiaocong Chen, Lina Yao, Julian Mcauley, Weili Guan, Xiaojun Chang and Xianzhi Wang

Unified Dialog Model Pre-training for Task-Oriented Dialog Understanding and Generation
Wanwei He, Yinpei Dai, Min Yang, Jian Sun, Fei Huang, Luo Si and Yongbin Li

Assessing Student’s Dynamic Knowledge State by Exploring the Question Difficulty Effect
Shuanghong Shen, Zhenya Huang, Qi Liu, Yu Su, Shijin Wang and Enhong Chen

Contrastive Learning with Hard Negative Entities for Entity Set Expansion
Yinghui Li, Yangning Li, Yuxin He, Tianyu Yu, Ying Shen and Hai-Tao Zheng

HTKG: Deep Keyphrase Generation with Neural Hierarchical Topic Guidance
Yuxiang Zhang, Tao Jiang, Tianyu Yang, Xiaoli Li and Suge Wang

Introducing Problem Schema with Hierarchical Exercise Graph for Knowledge Tracing
Hanshuang Tong, Zhen Wang, Qi Liu, Yun Zhou, Shiwei Tong and Wenyuan Han

Tag-assisted Multimodal Sentiment Analysis under Uncertain Missing Modalities
Jiandian Zeng, Tianyi Liu and Jiantao Zhou

Progressive Learning for Image Retrieval with Hybrid-Modality Queries
Yida Zhao, Yuqing Song and Qin Jin

Unify Local and Global Information for Top-N Recommendation
Xiaoming Liu, Shaocong Wu, Zhaohan Zhang and Chao Shen

Explainable Legal Case Matching via Inverse Optimal Transport-based Rationale Extraction
Weijie Yu, Zhongxiang Sun, Jun Xu, Zhenhua Dong, Xu Chen, Hongteng Xu and Ji-Rong Wen

You Need to Read Again: Multi-granularity Perception Network for Moment Retrieval in Videos
Xin Sun, Xuan Wang, Jialin Gao, Qiong Liu and Xi Zhou

Co-training Disentangled Domain Adaptation Network for Leveraging Popularity Bias in Recommenders
Zhihong Chen, Jiawei Wu, Chenliang Li, Jingxu Chen, Rong Xiao and Binqiang Zhao

User-Aware Multi-Interest Learning for Candidate Matching in Recommenders
Zheng Chai, Zhihong Chen, Chenliang Li, Rong Xiao, Houyi Li, Jiawei Wu, Jingxu Chen and Haihong Tang

V2P: Vision-to-Prompt based Multi-Modal Product Summary Generation
Xuemeng Song, Liqiang Jing, Dengtian Lin, Zhongzhou Zhao, Haiqing Chen and Liqiang Nie

Post Processing Recommender Systems with Knowledge Graphs for Recency, Popularity, and Diversity of Explanations
Giacomo Balloccu, Ludovico Boratto, Mirko Marras and Gianni Fenu

Multi-Level Interaction Reranking with User Behavior History
Yunjia Xi, Weiwen Liu, Jieming Zhu, Xilong Zhao, Xinyi Dai, Ruiming Tang, Rui Zhang, Weinan Zhang and Yong Yu

Mutual Disentanglement Learning for Joint Fine-Grained Sentiment Classification and Controllable Text Generation
Hao Fei, Chenliang Li, Donghong Ji and Fei Li

CenterCLIP: Token Clustering for Efficient Text-Video Retrieval
Shuai Zhao, Linchao Zhu, Xiaohan Wang and Yi Yang

User-controllable Recommendation Against Filter Bubbles
Wenjie Wang, Fuli Feng, Liqiang Nie and Tat-Seng Chua

DisenCDR: Learning Disentangled Representations for Cross-Domain Recommendation
Jiangxia Cao, Xixun Lin, Xin Cong, Jing Ya, Tingwen Liu and Bin Wang

Thinking inside The Box: Learning Hypercube Representations for Group Recommendation
Tong Chen, Hongzhi Yin, Jing Long, Nguyen Quoc Viet Hung, Yang Wang and Meng Wang

Multimodal Entity Linking with Gated Hierarchical Fusion and Contrastive Training
Peng Wang, Jiangheng Wu and Xiaohang Chen

A Review-aware Graph Contrastive Learning Framework for Recommendation
Jie Shuai, Kun Zhang, Le Wu, Peijie Sun, Richang Hong, Meng Wang and Yong Li

Are Graph Augmentations Necessary? Simple Graph Contrastive Learning for Recommendation
Junliang Yu, Hongzhi Yin, Xin Xia, Tong Chen, Lizhen Cui and Quoc Viet Hung Nguyen

On-Device Next-Item Recommendation with Self-Supervised Knowledge Distillation
Xin Xia, Hongzhi Yin, Junliang Yu, Qinyong Wang, Guandong Xu and Quoc Viet Hung Nguyen

Unifying Cross-lingual Summarization and Machine Translation with Compression Rate
Yu Bai, Heyan Huang, Kai Fan, Yang Gao, Yiming Zhu, Jiaao Zhan, Zewen Chi and Boxing Chen

Multi-Agent RL-based Information Selection Model for Sequential Recommendation
Kaiyuan Li, Pengfei Wang and Chenliang Li

Structure and Semantics Preserving Document Representations
Natraj Raman, Sameena Shah and Manuela Veloso

Knowledge Graph Contrastive Learning for Recommendation
Yuhao Yang, Chao Huang, Lianghao Xia and Chenliang Li

Enhancing CTR Prediction with Context-Aware Feature Representation Learning
Fangye Wang, Yingxu Wang, Dongsheng Li, Hansu Gu, Tun Lu, Peng Zhang and Ning Gu

Counterfactual Learning To Rank for Utility-Maximizing Query Autocompletion
Adam Block, Rahul Kidambi, Daniel Hill, Thorsten Joachims and Inderjit Dhillon

Joint Multisided Exposure Fairness for Recommendation
Haolun Wu, Bhaskar Mitra, Chen Ma, Fernando Diaz and Xue Liu

When Multi-Level Meets Multi-Interest: A Multi-Grained Neural Model for Sequential Recommendation
Yu Tian, Jianxin Chang, Yanan Niu, Yang Song and Chenliang Li

Automatic Expert Selection for Multi-Scenario and Multi-Task Search
Xinyu Zou, Zhi Hu, Yiming Zhao, Xuchu Ding, Zhongyi Liu, Chenliang Li and Aixin Sun

Rethinking Reinforcement Learning for Recommendation: A Prompt Perspective
Xin Xin, Tiago Pimentel, Alexandros Karatzoglou, Pengjie Ren, Konstantina Christakopoulou and Zhaochun Ren

DGQAN: Dual Graph Question-Answer Attention Networks for Answer Selection
Haitian Yang, Xuan Zhao, Yan Wang, Min Li, Wei Chen and Weiqing Huang

Interacting with Non-Cooperative User: A New Paradigm for Proactive Dialogue Policy
Wenqiang Lei, Yao Zhang, Feifan Song, Hongru Liang, Jiaxin Mao, Jiancheng Lv, Zhenglu Yang and Tat-Seng Chua

Single-shot Embedding Dimension Search in Recommender System
Liang Qu, Yonghong Ye, Ningzhi Tang, Lixin Zhang, Yuhui Shi and Hongzhi Yin

Learning to Infer User Implicit Preference in Conversational Recommendation
Chenhao Hu, Shuhua Huang, Yansen Zhang and Yubao Liu

Incorporating Explicit Knowledge in Pre-trained Language Models for Passage Re-ranking
Qian Dong, Yiding Liu, Suqi Cheng, Shuaiqiang Wang, Zhicong Cheng, Shuzi Niu and Dawei Yin

Doubly-Adaptive Reinforcement Learning for Cross-Domain Interactive Recommendation
Junda Wu, Zhihui Xie, Tong Yu, Handong Zhao, Ruiyi Zhang and Shuai Li

An Attribute-Driven Mirroring Graph Network for Session-based Recommendation
Siqi Lai, Erli Meng, Fan Zhang, Chenliang Li, Bin Wang and Aixin Sun

IR Evaluation and Learning in the Presence of Forbidden Documents
David Carmel, Nachshon Cohen, Amir Ingber and Elad Kravi

Target-aware Abstractive Related Work Generation with Contrastive Learning
Xiuying Chen, Hind Alamro, Mingzhe Li, Shen Gao, Rui Yan, Xin Gao and Xiangliang Zhang

Geometric Disentangled Collaborative Filtering
Yiding Zhang, Chaozhuo Li, Xing Xie, Xiao Wang, Chuan Shi, Yuming Liu, Hao Sun, Liangjie Zhang, Weiwei Deng and Qi Zhang

Exploring Modular Task Decomposition in Cross-domain Named Entity Recognition
Xinghua Zhang, Bowen Yu, Tingwen Liu, Yubin Wang, Taoyu Su and Hongbo Xu

CorED: Incorporating Type-level and Instance-level Correlations for Fine-grained Event Detection
Jiawei Sheng, Rui Sun, Shu Guo, Shiyao Cui, Jiangxia Cao, Lihong Wang, Tingwen Liu and Hongbo Xu

Self-Augmented Recommendation with Hypergraph Contrastive Collaborative Filtering
Lianghao Xia, Chao Huang, Yong Xu, Jiashu Zhao, Dawei Yin and Jimmy Huang

Incorporating Retrieval Information into the Truncation of Ranking Lists in the Legal Domain
Yixiao Ma, Qingyao Ai, Yueyue Wu, Yunqiu Shao, Yiqun Liu, Min Zhang and Shaoping Ma

Can clicks be both labels and features? Unbiased Behavior Feature Collection and Uncertainty-aware Learning to Rank
Tao Yang, Chen Luo, Hanqing Lu, Parth Gupta, Bing Yin and Qingyao Ai

PTAU: Prompt Tuning for Attributing Unanswerable Questions
Jinzhi Liao, Xiang Zhao, Jianming Zheng, Xinyi Li, Fei Cai and Jiuyang Tang

Multi-level Cross-view Contrastive Learning for Knowledge-aware Recommender System
Ding Zou, Wei Wei, Xian-Ling Mao, Ziyang Wang, Minghui Qiu, Feida Zhu and Xin Cao

User-Centric Conversational Recommendation with Multi-Aspect User Modeling
Shuokai Li, Ruobing Xie, Yongchun Zhu, Xiang Ao, Fuzhen Zhuang and Qing He

MGPolicy: Meta Graph Enhanced Off-policy Learning for Recommendations
Xiangmeng Wang, Qian Li, Dianer Yu, Zhichao Wang, Hongxu Chen and Guandong Xu

Generating Clarifying Questions with Web Search Results
Ziliang Zhao, Zhicheng Dou, Jiaxin Mao and Jirong Wen

HIEN: Hierarchical Intention Embedding Network for Click-Through Rate Prediction
Zuowu Zheng, Changwang Zhang, Xiaofeng Gao and Guihai Chen

Webformer: Pre-training with Web Pages for Information Retrieval
Yu Guo , Zhengyi Ma, Jiaxin Mao, Hongjin Qian, Xinyu Zhang, Hao Jiang, Zhao Cao and Zhicheng Dou

Unsupervised Belief Representation Learning with Information-Theoretic Variational Graph Auto-Encoders
Jinning Li, Huajie Shao, Dachun Sun, Ruijie Wang, Yuchen Yan, Jinyang Li, Shengzhong Liu, Hanghang Tong and Tarek Abdelzaher

Implicit Feedback for Dense Passage Retrieval: A Counterfactual Approach
Shengyao Zhuang, Hang Li and Guido Zuccon

Why Don’t You Click: Understanding Non-Click Results in Web Search with Brain Signals
Ziyi Ye, Xiaohui Xie, Yiqun Liu, Zhihong Wang, Xuancheng Li, Jiaji Li, Xuesong Chen, Min Zhang and Shaoping Ma

CharacterBERT and Self-Teaching for Improving the Robustness of Dense Retrievers on Queries with Typos
Shengyao Zhuang and Guido Zuccon

Incorporating Context Graph with Logical Reasoning for Inductive Relation Prediction
Qika Lin, Jun Liu, Fangzhi Xu, Yudai Pan, Yifan Zhu, Lingling Zhang and Tianzhe Zhao

Forest-based Deep Recommender
Chao Feng, Defu Lian, Zheng Liu, Xing Xie, Le Wu and Enhong Chen

Distill-VQ: Learning Retrieval Oriented Vector Quantization By Distilling Knowledge from Dense Embeddings
Shitao Xiao, Zheng Liu, Weihao Han, Jianjin Zhang, Defu Lian, Yeyun Gong, Qi Chen, Fan Yang, Hao Sun, Yingxia Shao and Xing Xie

Bilateral Self-unbiased Recommender Learning from Biased Implicit Feedback
Jae-woong Lee, Seongmin Park, Joonseok Lee and Jongwuk Lee

Price DOES Matter! Modeling Price and Interest Preferences in Session-based Recommendation
Xiaokun Zhang, Bo Xu, Liang Yang, Chenliang Li, Fenglong Ma, Haifeng Liu and Hongfei Lin

Personalized Abstractive Opinion Tagging
Mengxue Zhao, Yang Yang, Miao Li, Jingang Wang, Wei Wu, Pengjie Ren, Maarten de Rijke and Zhaochun Ren

Privacy-Preserving Synthetic Data Generation for Recommendation
Fan Liu, Huilin Chen, Zhiyong Cheng, Yinwei Wei, Liqiang Nie and Mohan Kankanhalli

Investigating Accuracy-Novelty Performance for Graph-based Collaborative Filtering
Minghao Zhao, Le Wu, Yile Liang, Lei Chen, Jian Zhang, Qilin Deng, Kai Wang, Runze Wu, Xudong Shen and Tangjie Lv

CRET: Cross-Modal Retrieval Transformer for Efficient Text-Video Retrieval
Kaixiang Ji, Jiajia Liu, Weixiang Hong, Liheng Zhong, Jian Wang, Jingdong Chen and Wei Chu

H-ERNIE: A Hierarchical Multi-Granularity Pre-Trained Language Model for Chinese Search Engine
Xiaokai Chu, Jiashu Zhao, Lixin Zou and Dawei Yin

DAWAR: Diversity-aware Web APIs Recommendation for Mashup Creation based on Correlation Graph
Wenwen Gong, Xuyun Zhang, Yifei Chen, Qiang He, Amin Beheshti, Xiaolong Xu, Chao Yan and Lianyong Qi

Variational Reasoning about User Preferences for Conversational Recommendation
Zhi Tian, Zhaochun Ren, Dongdong Li, Pengjie Ren, Liu Yang, Xin Xin, Huasheng Liang, Maarten de Rijke and Zhumin Chen

Alleviating Spurious Correlations in Knowledge-aware Recommendations through Counterfactual Generator
Shanlei Mu, Yaliang Li, Wayne Xin Zhao, Jingyuan Wang, Bolin Ding and Ji-Rong Wen

NAS-CTR: Efficient Neural Architecture Search for Click-Through Rate Prediction
Guanghui Zhu, Feng Cheng, Defu Lian, Chunfeng Yuan and Yihua Huang

Exploiting Variational Domain-Invariant User Embedding for Partially Overlapped Cross Domain Recommendation
Weiming Liu, Xiaolin Zheng, Jiajie Su, Mengling Hu, Yanchao Tan and Chaochao Chen

Analyzing and Simulating User Utterance Reformulation in Conversational Recommender Systems
Shuo Zhang, Mu Chun Wang and Krisztian Balog

Meta-Knowledge Transfer for Inductive Knowledge Graph Embedding
Mingyang Chen, Wen Zhang, Yushan Zhu, Hongting Zhou, Zonggang Yuan, Changliang Xu and Huajun Chen

HAKG: Hierarchy-Aware Knowledge Gated Network for Recommendation
Yuntao Du, Xinjun Zhu, Lu Chen, Baihua Zheng and Yunjun Gao

Self-Guided Learning to Denoise for Robust Recommendation
Yunjun Gao, Yuntao Du, Yujia Hu, Lu Chen, Xinjun Zhu, Ziquan Fang and Baihua Zheng

MetaCare++: Meta-Learning with Hierarchical Subtyping for Cold-Start Diagnosis Prediction in Healthcare Data
Yanchao Tan, Carl Yang, Xiangyu Wei, Chaochao Chen, Weiming Liu, Longfei Li, Jun Zhou and Xiaolin Zheng

AutoGSR: Neural Architecture Search for Graph-based Session Recommendation
Jingfan Chen, Guanghui Zhu, Haojun Hou, Chunfeng Yuan and Yihua Huang

Learning Graph-based Disentangled Representations for Next POI Recommendation
Zhaobo Wang, Yanmin Zhu, Haobing Liu and Chunyang Wang

Interpreting Patient Descriptions using Distantly Supervised Similar Case Retrieval
Israa Alghanmi, Luis Espinosa-Anke and Steven Schockaert

Risk-Sensitive Deep Neural Learning to Rank
Pedro Henrique Silva Rodrigues, Daniel Xavier Sousa, Thierson Couto Rosa and Marcos Andre Goncalves

BERT-ER: Query-Specific BERT Entity Representations for Entity Ranking
Shubham Chatterjee and Laura Dietz

Conversational Question Answering on Heterogeneous Sources
Philipp Christmann, Rishiraj Saha Roy and Gerhard Weikum

Human preferences as dueling bandits
Xinyi Yan, Chengxi Luo, Charles Clarke, Nick Craswell, Ellen Voorhees and Pablo Castells

A Non-Factoid Question-Answering Taxonomy
Valeriia Bolotova, Vladislav Blinov, Falk Scholer, Bruce Croft and Mark Sanderson

Graph Adaptive Semantic Transfer for Cross-domain Sentiment Classification
Kai Zhang, Qi Liu, Zhenya Huang, Mengdi Zhang, Kun Zhang, Cheng Mingyue, Wei Wu and Enhong Chen

Axiomatically Regularized Pre-training for Ad hoc Search
Jia Chen, Yiqun Liu, Yan Fang, Jiaxin Mao, Hui Fang, Shenghao Yang, Xiaohui Xie, Min Zhang and Shaoping Ma

Bit-aware Semantic Transformer Hashing for Multi-modal Retrieval
Wentao Tan, Lei Zhu, Weili Guan, Jingjing Li and Zhiyong Cheng

Logiformer: A Two-Branch Graph Transformer Network for Interpretable Logical Reasoning
Fangzhi Xu, Jun Liu, Qika Lin, Yudai Pan and Lingling Zhang

A Flexible Framework for Offline Effectiveness Metrics
Alistair Moffat, Joel Mackenzie, Paul Thomas and Leif Azzopardi

GETNext: Trajectory Flow Map Enhanced Transformer for Next POI Recommendation
Song Yang, Jiamou Liu and Kaiqi Zhao

What Makes The Story Forward? Inferring Commonsense Explanations as Prompts for Future Event Generation
Li Lin, Yixin Cao, Lifu Huang, Shu’Ang Li, Xuming Hu, Lijie Wen and Jianmin Wang

Recognizing Medical Search Query Intent by Few-shot Learning
Yaqing Wang, Song Wang, Li Yanyan and Dejing Dou

Ranking Interruptus: When Truncated Rankings Are Better and How to Measure That
Enrique Amigo, Stefano Mizzaro and Damiano Spina

A Dual-Expert Framework for Event Argument Extraction
Rui Li, Wenlin Zhao, Cheng Yang and Sen Su

Few-shot Node Classification on Attributed Networks with Graph Meta-learning
Yonghao Liu, Mengyu Li, Ximing Li, Fausto Giunchiglia, Xiaoyue Feng and Renchu Guan

Adaptable Text Matching via Meta-Weight Regulator
Bo Zhang, Chen Zhang, Fang Ma and Dawei Song

Ada-Ranker: A Data Distribution Adaptive Ranking Paradigm for Sequential Recommendation
Xinyan Fan, Jianxun Lian, Wayne Xin Zhao, Zheng Liu, Chaozhuo Li and Xing Xie

Offline Evaluation of Ranked Lists using Parametric Estimation of Propensities
Vishwa Vinay, Manoj Kilaru and David Arbour

Learning to Denoise Unreliable Interactions for Graph Collaborative Filtering
Changxin Tian, Yuexiang Xie, Yaliang Li, Nan Yang and Wayne Xin Zhao

A Weakly Supervised Propagation Model for Rumor Verification and Stance Detection with Multiple Instance Learning
Ruichao Yang, Jing Ma, Hongzhan Lin and Wei Gao

INMO: A Model-Agnostic and Scalable Module for Inductive Collaborative Filtering
Yunfan Wu, Qi Cao, Huawei Shen, Shuchang Tao and Xueqi Cheng

Video Moment Retrieval from Text Queries via Single Frame Annotation
Ran Cui, Tianwen Qian, Pai Peng, Elena Daskalaki, Jingjing Chen, Xiaowei Guo, Huyang Sun and Yu-Gang Jiang

ProFairRec: Provider Fairness-aware News Recommendation
Tao Qi, Fangzhao Wu, Chuhan Wu, Peijie Sun, Le Wu, Xiting Wang, Yongfeng Huang and Xing Xie

Multi-Faceted Global Item Relation Learning for Session-Based Recommendation
Qilong Han, Chi Zhang, Rui Chen, Riwei Lai, Hongtao Song and Li Li

ReCANet: A Repeat Consumption-Aware Neural Network for Next Basket Recommendation in Grocery Shopping
Mozhdeh Ariannezhad, Sami Jullien, Ming Li, Min Fang, Sebastian Schelter and Maarten de Rijke

Neighbour Interaction based Click-Through Rate Prediction via Graph-masked Transformer
Erxue Min, Yu Rong, Tingyang Xu, Yatao Bian, Peilin Zhao, Luo Da, Kangyi Lin, Sophia Ananiadou and Junzhou Huang

COSPLAY: Concept Set Guided Personalized Dialogue System
Chen Xu, Piji Li, Wei Wang, Haoran Yang, Siyun Wang and Chuangbai Xiao

CAPTOR: A Crowd-Aware Pre-Travel Recommender System for Out-of-Town Users
Haoran Xin, Xinjiang Lu, Nengjun Zhu, Tong Xu, Dejing Dou and Hui Xiong

LoL: A Comparative Regularization Loss over Query Reformulation Losses for Pseudo-Relevance Feedback
Yunchang Zhu, Liang Pang, Yanyan Lan, Huawei Shen and Xueqi Cheng

Improving Implicit Alternating Least Squares with Ring-based Regularization
Rui Fan, Jin Chen, Jin Zhang, Defu Lian and Enhong Chen

Probabilistic Permutation Graph Search: Black-Box Optimization for Fairness in Ranking
Ali Vardasbi, Fatemeh Sarvi and Maarten de Rijke

Offline Retrieval Evaluation Without Evaluation Metrics
Fernando Diaz and Andres Ferraro

Multi-Behavior Sequential Transformer Recommender
Enming Yuan, Wei Guo, Zhicheng He, Huifeng Guo, Chengkai Liu and Ruiming Tang

ADPL: Adversarial Prompt-based Domain Adaptation for Dialogue Summarization with Knowledge Disentanglement
Lulu Zhao, Fujia Zheng, Weihao Zeng, Keqing He, Ruotong Geng, Huixing Jiang, Wei Wu and Weiran Xu

Aspect Feature Distillation and Enhancement Network for Aspect-based Sentiment Analysis
Rui Liu, Jiahao Cao, Nannan Sun and Lei Jiang

Deployable and Continuable Meta-Learning-Based Recommender System with Fast User-Incremental Updates
Renchu Guan, Haoyu Pang, Fausto Giunchiglia, Ximing Li, Xuefeng Yang and Xiaoyue Feng

Multimodal Disentanglement Variational AutoEncoders for Zero-Shot Cross-Modal Retrieval
Jialin Tian, Kai Wang, Xing Xu, Zuo Cao, Fumin Shen and Heng Tao Shen

Explainable Fairness for Feature-aware Recommender Systems
Yingqiang Ge, Juntao Tan, Yan Zhu, Yinglong Xia, Jiebo Luo, Shuchang Liu, Zuohui Fu, Shijie Geng, Zelong Li and Yongfeng Zhang

Graph Trend Filtering Networks for Recommendation
Wenqi Fan, Xiaorui Liu, Wei Jin, Xiangyu Zhao, Jiliang Tang and Qing Li

AutoLossGen: Automatic Loss Function Generation for Recommender Systems
Zelong Li, Jianchao Ji, Yingqiang Ge and Yongfeng Zhang

Measuring Fairness in Ranked Results: An Analytical and Empirical Comparison
Amifa Raj and Michael Ekstrand

Entity-aware Transformers for Entity Search
Emma Gerritse, Faegheh Hasibi and Arjen de Vries

Optimizing generalized Gini indices for fairness in rankings
Virginie Do and Nicolas Usunier

Co-clustering Interactions via Attentive Hypergraph Neural Network
Tianchi Yang, Cheng Yang, Luhao Zhang, Chuan Shi, Maodi Hu, Huaijun Liu, Tao Li and Dong Wang

A Study of Cross-Session Cross-Device Search within an Academic Digital Library
Sebastian Gomes, Miriam Boon and Orland Hoeber

A Multitask Framework for Sentiment, Emotion and Sarcasm aware Cyberbullying Detection in Multi-modal Code-Mixed Memes
Krishanu Maity, Prince Jha, Sriparna Saha and Pushpak Bhattacharyya

Scalable Exploration for Online Learning to Rank with Perturbed Click Feedback
Yiling Jia and Hongning Wang

Determinantal Point Process Set Likelihood-Based Loss Functions for Sequential Recommendation
Yuli Liu, Christian Walder and Lexing Xie

Bias Mitigation for Toxicity Detection via Sequential Decisions
Lu Cheng, Ahmadreza Mosallanezhad, Yasin Silva, Deborah Hall and Huan Liu

Information Need Awareness: an EEG study
Dominika Michalkova, Mario Parra and Yashar Moshfeghi

Towards Explainable Search Results: A Listwise Explanation Generator
Puxuan Yu, Razieh Rahimi and James Allan

KETCH: Knowledge Graph Enhanced Thread Recommendation in Healthcare Forums
Limeng Cui and Dongwon Lee

CPFair: Personalized Consumer and Producer Fairness Re-ranking for Recommender Systems
Mohammadmehdi Naghiaei, Hossein A. Rahmani and Yashar Deldjoo

Pareto-Optimal Fairness-Utility Amortizations in Rankings with a DBN Exposure Model
Till Kletti, Jean-Michel Renders and Patrick Loiseau

IAOTP: An Interactive End-to-End Solution for Aspect-Opinion Term Pairs Extraction
Ambreen Nazir and Rao Yuan

Structure-Aware Semantic-Aligned Network for Universal Cross-Domain Retrieval
Jialin Tian, Xing Xu, Kai Wang, Zuo Cao, Xunliang Cai and Heng Tao Shen

Few-Shot Stance Detection via Target-Aware Prompt Distillation
Yan Jiang, Jinhua Gao, Huawei Shen and Xueqi Cheng

Pre-train a Discriminative Text Encoder for Dense Retrieval via Contrastive Span Prediction
Xinyu Ma, Jiafeng Guo, Ruqing Zhang, Yixing Fan and Xueqi Cheng

Re-thinking Knowledge Graph Completion Evaluation from an Information Retrieval Perspective
Ying Zhou, Xuanang Chen, Ben He, Zheng Ye and Le Sun

QUASER: Question Answering with Scalable Extractive Rationalization
Asish Ghoshal, Srini Iyer, Bhargavi Paranjape, Kushal Lakhotia, Scott Yih and Yashar Mehdad

ESCM^2: Entire Space Counterfactual Multi-Task Model for Post-Click Conversion Rate Estimation
Hao Wang, Tai-Wei Chang, Tianqiao Liu, Jianmin Huang, Zhichao Chen, Chao Yu, Ruopeng Li and Wei Chu

PEVAE: A hierarchical VAE for personalized explainable recommendation.
Zefeng Cai and Zerui Cai

Towards Suicide Ideation Detection Through Online Conversational Context
Ramit Sawhney, Shivam Agarwal, Atula Tejaswi Neerkaje, Nikolaos Aletras, Preslav Nakov and Lucie Flek

Positive, Negative and Neutral: Modeling Implicit Feedback in Session-based News Recommendation
Shansan Gong and Kenny Zhu

Less is More: Reweighting Important Spectral Graph Features for Recommendation
Shaowen Peng, Kazunari Sugiyama and Tsunenori Mine

Structured and Natural Responses Co-generation for Conversational Search
Chenchen Ye, Lizi Liao, Fuli Feng, Wei Ji and Tat-Seng Chua


Short Papers

Item Similarity Mining for Multi-Market Recommendation
Jiangxia Cao, Xin Cong, Tingwen Liu and Bin Wang

MetaCVR: Conversion Rate Prediction via Meta Learning in Small-Scale Recommendation Scenarios
Xiaofeng Pan, Ming Li, Jing Zhang, Keren Yu, Luping Wang, Hong Wen, Chengjun Mao and Bo Cao

Towards Event-level Causal Relation Identification
Chuang Fan, Daoxing Liu, Libo Qin, Yue Zhang and Ruifeng Xu

Exploring Heterogeneous Data Lake based on Unified Canonical Graphs
Qin Yuan, Ye Yuan, Zhenyu Wen, He Wang, Chen Chen and Guoren Wang

Relation-Guided Few-Shot Relational Triple Extraction
Xin Cong, Jiawei Sheng, Shiyao Cui, Bowen Yu, Tingwen Liu and Bin Wang

L3E-HD: A Framework Enabling Efficient Ensemble in High-Dimensional Space for Language Tasks
Fangxin Liu, Haomin Li and Li Jiang

Neural Statistics for Click-Through Rate Prediction
Yanhua Huang, Hangyu Wang, Yiyun Miao, Ruiwen Xu, Lei Zhang and Weinan Zhang

Adversarial Graph Perturbations for Recommendations at Scale
Huiyuan Chen, Kaixiong Zhou, Kwei-Herng Lai, Xia Hu, Fei Wang and Hao Yang

Graph Capsule Network with a Dual Adaptive Mechanism
Xiangping Zheng, Xun Liang, Bo Wu, Yuhui Guo and Xuan Zhang

Constructing Better Evaluation Metrics by Incorporating theAnchoring Effect into the User Model
Nuo Chen, Fan Zhang and Tetsuya Sakai

Relation Extraction as Open-book Examination: Retrieval-enhanced Prompt Tuning
Xiang Chen, Lei Li, Ningyu Zhang, Chuanqi Tan, Fei Huang, Luo Si and Huajun Chen

ReLoop: A Self-Correction Learning Loop for Recommender Systems
Guohao Cai, Jieming Zhu, Quanyu Dai, Zhenhua Dong, Rui Zhang, Xiuqiang He and Ruiming Tang

Training Entire-Space Models for Target-oriented Opinion Words Extraction
Yuncong Li, Fang Wang and Sheng-Hua Zhong

Zero-shot Query Contextualization for Conversational Search
Antonios Minas Krasakis, Andrew Yates and Evangelos Kanoulas

EFLEC: Efficient Feature-LEakage Correction in GNN based Recommendation Systems
Ishaan Kumar, Yaochen Hu and Yingxue Zhang

Gating-adapted Wavelet Multiresolution Analysis for Exposure Sequence Modeling in CTR prediction
Xiaoxiao Xu, Zhiwei Fang, Qian Yu, Ruoran Huang, Chaosheng Fan, Yong Li, Yang He, Changping Peng, Zhangang Lin and Jingping Shao

Preference Enhanced Social Infulence Modeling for Network-Aware Cascade Prediction
Likang Wu, Hao Wang, Enhong Chen, Zhi Li, Hongke Zhao and Jianhui Ma

Enhancing Top-N Item Recommendations by Peer Collaboration
Yang Sun, Fajie Yuan, Min Yang, Alexandros Karatzoglou, Li Shen and Xiaoyan Zhao

Faster Learned Sparse Retrieval with Guided Traversal
Antonio Mallia, Joel Mackenzie, Torsten Suel and Nicola Tonellotto

On Extractive Summarization for Profile-centric Neural Expert Search in Academia
Rennan Lima and Rodrygo Santos

Animating Images to transfer CLIP for Video-Text Retrieval
Yu Liu, Huai Chen, Lianghua Huang, Di Chen, Bin Wang, Pan Pan and Lisheng Wang

IPR: Interaction-level Preference Ranking for explicit feedback
Shih-Yang Liu, Hsien Hao Chen, Chih-Ming Chen, Ming-Feng Tsai and Chuan-Ju Wang

News Recommendation with Candidate-aware User Modeling
Tao Qi, Fangzhao Wu, Chuhan Wu and Yongfeng Huang

PERD: Personalized Emoji Recommendation with Dynamic User Preference
Xuanzhi Zheng, Guoshuai Zhao, Li Zhu and Xueming Qian

Socially-aware Dual Contrastive Learning for Cold-Start Recommendation
Jing Du, Zesheng Ye, Lina Yao, Bin Guo and Zhiwen Yu

Hierarchical Task-aware Multi-Head Attention Network
Jing Du, Lina Yao, Xianzhi Wang, Bin Guo and Zhiwen Yu

Constrained Sequence-to-Tree Generation for Hierarchical Text Classification
Chao Yu, Yi Shen and Yue Mao

Image-Text Retrieval via Contrastive Learning with Auxiliary Generative Features and Support-set Regularization
Lei Zhang, Min Yang, Chengming Li and Ruifeng Xu

Enhancing Event-Level Sentiment Analysis with Structured Arguments
Qi Zhang, Jie Zhou, Qin Chen, Qingchun Bai and Liang He

Denoising Time Cycle Modeling for Recommendation
Sicong Xie, Qunwei Li, Weidi Xu, Kaiming Shen, Shaohu Chen and Wenliang Zhong

P^3 Ranker: Mitigating the Gaps between Pre-training and Ranking Fine-tuning with Prompt-based Learning and Pre-finetuning
Xiaomeng Hu, Shi Yu, Chenyan Xiong, Zhenghao Liu, Zhiyuan Liu and Ge Yu

Towards Results-level Proportionality for Multi-objective Recommender Systems
Ladislav Peska and Patrik Dokoupil

Adversarial Filtering Modeling on Long-term User Behavior Sequences for Click-Through Rate Prediction
Xiaochen Li, Jian Liang, Xialong Liu and Yu Zhang

Regulating Provider Groups Exposure in Recommendations
Mirko Marras, Ludovico Boratto, Guilherme Ramos and Gianni Fenu

FUM: Fine-grained and Fast User Modeling for News Recommendation
Tao Qi, Fangzhao Wu, Chuhan Wu and Yongfeng Huang

Curriculum Learning for Dense Retrieval Distillation
Hansi Zeng, Hamed Zamani and Vishwa Vinay

Evaluation of Herd Behavior Caused by Population-scale Concept Drift in Collaborative Filtering
Chenglong Ma, Yongli Ren, Pablo Castells and Mark Sanderson

Detecting Frozen Phrases in Open-Domain Question Answering
Mostafa Yadegari, Ehsan Kamalloo and Davood Rafiei

Enhancing Hypergraph Neural Networks with Intent Disentanglement for Session-based Recommendation
Yinfeng Li, Chen Gao, Hengliang Luo, Depeng Jin and Yong Li

Point Prompt Tuning for Temporally Language Grounding
Yawen Zeng

Value Penalized Q-Learning for Recommender Systems
Chengqian Gao, Ke Xu, Kuangqi Zhou, Lanqing Li, Xueqian Wang, Bo Yuan and Peilin Zhao

Transform Cold-Start Users into Warm via Fused Behaviors in Large-Scale Recommendation
Pengyang Li, Rong Chen, Quan Liu, Jian Xu and Bo Zheng

Understanding User Satisfaction with Task-Oriented Dialogue Systems
Clemencia Siro, Mohammad Aliannejadi and Maarten de Rijke

Distilling Knowledge on Text Graph for Social Media Attribute Inference
Quan Li, Xiaoting Li, Lingwei Chen and Dinghao Wu

Progressive Self-Attention Network with Unsymmetrical Positional Encoding for Sequential Recommendation
Yuehua Zhu, Bo Huang, Shaohua Jiang, Muli Yang, Yanhua Yang and Wenliang Zhong

Empowering Next POI Recommendation with Multi-Relational Modeling
Zheng Huang, Jing Ma, Yushun Dong, Natasha Foutz and Jundong Li

What Makes a Good Podcast Summary?
Rezvaneh Rezapour, Sravana Reddy, Rosie Jones and Ian Soboroff

A Simple Meta-learning Paradigm for Zero-shot Intent Classification with Mixture Attention Mechanism
Han Liu, Siyang Zhao, Xiaotong Zhang, Feng Zhang, Junjie Sun, Hong Yu and Xianchao Zhang

BSAL: A Framework of Bi-component Structure and Attribute Learning for Link Prediction
Bisheng Li, Min Zhou, Zengfeng Huang, Shengzhong Zhang, Menglin Yang and Defu Lian

Analyzing the Support Level for Tips Extracted from Product Reviews
Miriam Farber, David Carmel, Lital Kuchy and Avihai Mejer

DAGNN: Demand-aware Graph Neural Networks for Session-based Recommendation
Liqi Yang, Linhao Luo, Xiaofeng Zhang, Fengxin Li, Xinni Zhang, Zelin Jiang and Shuai Tang

Enhancing Zero-Shot Stance Detection via Targeted Background Knowledge
Qinglin Zhu, Bin Liang, Jingyi Sun, Jiachen Du, Lanjun Zhou and Xu Ruifeng

Translation-Based Implicit Annotation Projection for Zero-Shot Cross-Lingual Event Argument Extraction
Chenwei Lou, Jun Gao, Changlong Yu, Wei Wang, Huan Zhao, Weiwei Tu and Ruifeng Xu

RESETBERT4Rec: A Pre-training Model Integrating Time And User Historical Behavior for Sequential Recommendation
Qihang Zhao

PUM: Pre-training User Model with Contrastive Self-supervision
Chuhan Wu, Fangzhao Wu, Tao Qi and Yongfeng Huang

Understanding Long Programming Languages with Structure-Aware Sparse Attention
Tingting Liu, Chengyu Wang, Cen Chen, Ming Gao and Aoying Zhou

Learning-to-Rank at the Speed of Sampling: Plackett-Luce Gradient Estimation With Minimal Computational Complexity
Harrie Oosterhuis

MP2: A Momentum Contrast Approach for Recommendation with Pointwise and Pairwise Learning
Menghan Wang, Yuchen Guo, Zhenqi Zhao, Guangzheng Hu, Yuming Shen, Mingming Gong and Philip Torr

A Multi-Task Based Neural Model to Simulate Users in Goal Oriented Dialogue Systems
To Eun Kim and Aldo Lipani

Conversational Recommendation via Hierarchical Information Modeling
Quan Tu, Shen Gao, Yanran Li, Jianwei Cui, Bin Wang and Rui Yan

Generalizing to the Future: Mitigating Entity Bias in Fake News Detection
Yongchun Zhu, Qiang Sheng, Juan Cao, Shuokai Li, Danding Wang and Fuzhen Zhuang

Dialogue Topic Segmentation via Parallel Extraction Network with Neighbor Smoothing
Xia Jinxiong, Liu Cao, Chen Jiansong, Li Yuchen, Yang Fan, Cai Xunliang, Wan Guanglu and Wang Houfeng

Analysing the Robustness of Dual Encoders for Dense Retrieval Against Misspellings
Georgios Sidiropoulos and Evangelos Kanoulas

From Cluster Ranking to Document Ranking
Egor Markovskiy, Fiana Raiber, Shoham Sabach and Oren Kurland

Mitigating Consumer Biases in Recommendations with Adversarial Training
Christian Ganhor, David Penz, Navid Rekabsaz, Oleg Lesota and Markus Schedl

A ‘Pointwise-Query, Listwise-Document’ based QPP Approach
Suchana Datta, Sean MacAvaney, Debasis Ganguly and Derek Greene

How does Feedback Signal Quality Impact Effectiveness of Pseudo Relevance Feedback for Passage Retrieval
Hang Li, Ahmed Mourad, Bevan Koopman and Guido Zuccon

Improving Contrastive Learning of Sentence Embeddings with Case-Augmented Positives and Retrieved Negatives
Wei Wang, Liangzhu Ge, Jingqiao Zhang and Cheng Yang

Task-Oriented Dialogue System as Natural Language Generation
Weizhi Wang, Zhirui Zhang, Junliang Guo, Yinpei Dai, Boxing Chen and Weihua Luo

Expression Syntax Information Bottleneck for Math Word Problems
Jing Xiong, Chengming Li, Min Yang, Xiping Hu and Bin Hu

Masking and Generation: An Unsupervised Method for Sarcasm Detection
Rui Wang, Qianlong Wang, Bin Liang, Yi Chen, Zhiyuan Wen, Bing Qin and Ruifeng Xu

Cross-Probe BERT for Fast Cross-Modal Search
Tan Yu, Hongliang Fei and Ping Li

GERE: Generative Evidence Retrieval for Fact Verification
Jiangui Chen, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Yixing Fan and Xueqi Cheng

DH-HGCN: Dual Homogeneity Hypergraph Convolutional Network for Multiple Social Recommendations
Jiadi Han, Qian Tao, Yufei Tang and Yuhan Xia

Clustering based Behavior Sampling with Long Sequential Data for CTR Prediction
Yuren Zhang, Enhong Chen, Binbin Jin, Hao Wang, Min Hou, Wei Huang and Runlong Yu

CORE: Simple and Effective Session-based Recommendation within Consistent Representation Space
Yupeng Hou, Binbin Hu, Zhiqiang Zhang and Wayne Xin Zhao

Relevance under the Iceberg: Reasonable Prediction for Extreme Multi-label Classification
Jyun-Yu Jiang, Wei-Cheng Chang, Jiong Zhang, Cho-Jui Hsieh and Hsiang-Fu Yu

On the Role of Relevance in Natural Language Processing Tasks
Artsiom Sauchuk, James Thorne, Alon Halevy, Nicola Tonellotto and Fabrizio Silvestri

An Efficiency Study for SPLADE Models
Carlos Lassance and Stephane Clinchant

Tensor-based Graph Modularity for Text Data Clustering
Rafika Boutalbi, Mira Ait-Saada, Anastasiia Iurshina, Steffen Staab and Mohamed Nadif

Learned Token Pruning in Contextualized Late Interaction over BERT (ColBERT)
Carlos Lassance, Maroua Maachou, Joohee Park and Stephane Clinchant

AHP: Learning to Negative Sample for Hyperedge Prediction
Hyunjin Hwang, Seungwoo Lee, Chanyoung Park and Kijung Shin

Re-weighting Negative Samples for Model-Agnostic Matching
Jiazhen Lou, Hong Wen, Fuyu Lv, Jing Zhang, Tengfei Yuan and Zhao Li

Semi-Supervised Graph Representation Learning with Few Labels via Non-Parametric Distribution Assignment
Junseok Lee, Yunhak Oh, Yeonjun In, Namkyeong Lee, Dongmin Hyun and Chanyoung Park

Item-Provider Co-learning for Sequential Recommendation
Lei Chen, Jingtao Ding, Min Yang, Chengming Li, Chonggang Song and Lingling Yi

ILMART: Interpretable Ranking with Constrained LambdaMART
Claudio Lucchese, Franco Maria Nardini, Salvatore Orlando, Raffaele Perego and Alberto Veneri

Modern baselines for SPARQL Semantic Parsing
Debayan Banerjee, Pranav Ajit Nair, Jivat Neet Kaur, Ricardo Usbeck and Chris Biemann

Learning Disentangled Representations for Counterfactual Regression via Mutual Information Minimization
Mingyuan Cheng, Xinru Liao, Quan Liu, Bin Ma, Jian Xu and Bo Zheng

CTnoCVR: A Novelty Auxiliary Task Making the Lower-CTR-Higher-CVR Upper
Dandan Zhang, Haotian Wu, Guanqi Zeng, Yao Yang, Weijiang Qiu, Yujie Chen and Haoyuan Hu

Learning to Rank Knowledge Sub-Graph Nodes for Entity Retrieval
Parastoo Jafarzadeh, Zahra Amirmahani and Faezeh Ensan

Deep Multi-Representational Item Network for CTR Prediction
Jihai Zhang, Fangquan Lin, Cheng Yang and Wei Wang

A New Sequential Prediction Framework with Spatial-temporal Embedding
Jihai Zhang, Fangquan Lin, Cheng Yang and Wei Jiang

Rethinking Correlation-based Item-Item Similarities for Recommender Systems
Katsuhiko Hayashi

Deep Page-Level Interest Network in Reinforcement Learning for Ads Allocation
Guogang Liao, Xiaowen Shi, Ze Wang, Xiaoxu Wu, Chuheng Zhang, Yongkang Wang, Xingxing Wang and Dong Wang

GraphAD: A Graph Neural Network Model for Entity-Wise Multivariate Time-Series Anomaly Detection
Xu Chen, Qiu Qiu, Changshan Li and Kunqing Xie

On Survivorship Bias in MS MARCO
Prashansa Gupta and Sean MacAvaney

Counterfacutal Debiasing for Evidence-aware Fake News Detection
Junfei Wu, Qiang Liu, Weizhi Xu and Shu Wu

DisenCTR: Dynamic Graph-based Disentangled Representation for Click-Through Rate Prediction
Yifan Wang, Yifang Qin, Fang Sun, Bo Zhang, Xuyang Hou, Ke Hu, Jia Cheng, Jun Lei and Ming Zhang

Improving Conversational Recommender Systems via Transformer-based Sequential Modelling
Jie Zou, Evangelos Kanoulas, Pengjie Ren, Zhaochun Ren, Aixin Sun and Cheng Long

Neural Query Synthesis and Domain-Specific Ranking Templates for Multi-Stage Clinical Trial Matching
Ronak Pradeep, Yilin Li, Yuetong Wang and Jimmy Lin

Trainable CNNs based attention for user image behavior modeling with category prior
Xin Chen, Qingtao Tang, Ke Hu, Yue Xu, Shihang Qiu, Jia Cheng and Jun Lei

Joint Optimization of Ad Ranking and Creative Selection
Kaiyi Lin, Xiang Zhang, Feng Li, Pengjie Wang, Qingqing Long, Hongbo Deng, Jian Xu and Bo Zheng

BERT-based Dense Intra-ranking and Contextualized Late Interaction via Multi-task Learning for Long Document Retrieval
Minghan Li and Eric Gaussier

From Distillation to Hard Negative Sampling: Making Sparse Neural IR Models More Effective
Thibault Formal, Carlos Lassance, Benjamin Piwowarski and Stephane Clinchant

Choosing The Right Teammate For Cooperative Text Generation
Antoine Chaffin, Thomas Scialom, Sylvain Lamprier, Jacopo Staiano, Benjamin Piwowarski, Ewa Kijak and Vincent Claveau

When online meets offline: exploring periodicity for travel destination prediction
Wanjie Tao, Liangyue Li, Chen Chen, Zulong Chen and Hong Wen

Long Document Re-ranking with Modular Re-ranker
Luyu Gao and Jamie Callan

Improving Micro-video Recommendation via Contrastive Multiple Interests
Beibei Li, Beihong Jin, Jiageng Song, Yisong Yu, Yiyuan Zheng and Wei Zhuo

Is News Recommendation a Sequential Recommendation Task?
Chuhan Wu, Fangzhao Wu, Tao Qi, Chenliang Li and Yongfeng Huang

Unsupervised Dataset Generation for Information Retrieval
Luiz Bonifacio, Hugo Abonizio, Marzieh Fadaee and Rodrigo Nogueira

Identifying Argumentative Questions in Web Search Logs
Yamen Ajjour, Pavel Braslavski, Alexander Bondarenko and Benno Stein

Smooth-AUC: Smoothing the Path Towards Rank-based CTR Prediction
Shuang Tang, Fangyuan Luo, Jun Wu and Zhuo Wang

Diversity vs Relevance: a practical multi-objective study in luxury fashion recommendations
Joao Sa, Vanessa Queiroz Marinho, Ana Rita Magalhaes, Tiago Lacerda and Diogo Goncalves

Multi-modal Graph Contrastive Learning for Micro-video Recommendation
Zixuan Yi, Xi Wang, Craig Macdonald and Iadh Ounis

Coarse-to-Fine Sparse Sequential Recommendation
Jiacheng Li, Tong Zhao, Jin Li, Jim Chan, Christos Faloutsos, George Karypis, Soo-Min Pantel and Julian McAuley

Revisiting Two-tower Models for Unbiased Learning to Rank
Le Yan, Zhen Qin, Honglei Zhuang, Xuanhui Wang, Michael Bendersky and Marc Najork

Answering Count Query with Explanatory Evidence
Shrestha Ghosh, Simon Razniewski and Gerhard Weikum

Interactive query clarification and refinement via user simulation
Pierre Erbacher, Ludovic Denoyer and Laure Soulier

Summarizing Legal Regulatory Documents using Transformers
Svea Klaus, Ria Van Hecke, Kaweh Djafari Naini, Ismail Sengor Altingovde, Juan Bernabe-Moreno and Enrique Herrera-Viedma

On Optimizing Top-K Metrics for Neural Ranking Models
Rolf Jagerman, Zhen Qin, Xuanhui Wang, Michael Bendersky and Marc Najork

An MLP-based Algorithm for Efficient Contrastive Graph Recommendations
Siwei Liu, Iadh Ounis and Craig Macdonald

Modeling User Behavior With Interaction Networks for Spam Detection
Prabhat Agarwal, Manisha Srivastava, Vishwakarma Singh and Chuck Rosenburg

End-to-end Distantly Supervised Information Extraction with Retrieval Augmentation
Yue Zhang, Hongliang Fei and Ping Li

DeSCoVeR: Debiased Semantic Context Prior for Venue Recommendation
Sailaja Rajanala, Arghya Pal, Manish Singh, Raphael Phan and Wong Koksheik

Entity-Conditioned Question Generation for Robust Attention Distribution in Neural Information Retrieval
Revanth Gangi Reddy, Md Arafat Sultan, Martin Franz, Avirup Sil and Heng Ji

Assessing Scientific Research Papers with Knowledge Graphs
Kexuan Sun, Zhiqiang Qiu, Abel Salinas, Yuzhong Huang, Dong-Ho Lee, Daniel Benjamin, Fred Morstatter, Xiang Ren, Kristina Lerman and Jay Pujara

Matching Search Result Diversity with User Diversity Acceptance in Web Search Sessions
Jiqun Liu and Fangyuan Han

Topological Analysis of Contradictions in Text
Xiangcheng Wu, Xi Niu and Ruhani Rahman

Addressing Gender-related Performance Disparities in Neural Rankers
Shirin Seyedsalehi, Negar Arabzadeh, Amin Bigdeli, Morteza Zihayat and Ebrahim Bagheri

Alignment Rationale for Query-Document
Youngwoo Kim, Negin Rahimi and James Allan

To interpolate or not to interpolate: PRF, Dense Retrievers and BM25
Hang Li, Shuai Wang, Shengyao Zhuang, Ahmed Mourad, Xueguang Ma, Jimmy Lin and Guido Zuccon

A Content Recommendation Policy for Gaining Subscribers
Konstantinos Theocharidis, Manolis Terrovitis, Spiros Skiadopoulos and Panagiotis Karras

C3: Continued Pretraining with Contrastive Weak Supervision for Cross Language Ad-Hoc Retrieval
Eugene Yang, Suraj Nair, Ramraj Chandradevan, Rebecca Iglesias-Flores and Douglas Oard

Dual Pseudo Supervision for Semi-Supervised Text Classification with a Reliable Teacher
Shujie Li, Min Yang, Chengming Li and Ruifeng Xu

Learning Trustworthy Web Sources to Derive Correct Answers and Reduce Health Misinformation in Search
Dake Zhang, Amir Vakili Tahami, Mustafa Abualsaud and Mark Smucker

Learning to Enrich Query Representation with Pseudo-Relevance Feedback for Cross-lingual Retrieval
Ramraj Chandradevan, Eugene Yang, Mahsa Yarmohammadi and Eugene Agichtein

Mitigating the Filter Bubble while Maintaining Relevance: Targeted Diversification with VAE-based Recommender Systems
Zhaolin Gao, Tianshu Shen, Zheda Mai, Mohamed Reda Bouadjenek, Isaac Waller, Ashton Anderson, Ron Bodkin and Scott Sanner

Mitigating bias in search results through set-based document reranking and neutrality regularization
George Zerveas, Navid Rekabsaz, Daniel Cohen and Carsten Eickhoff

A Meta-learning Approach to Fair Ranking
Yuan Wang, Zhiqiang Tao and Yi Fang

Can Users Predict Relative Query Effectiveness?
Oleg Zendel, Melika Ebrahim, Shane Culpepper, Alistair Moffat and Falk Scholer

ELECRec: Training Sequential Recommenders as Discriminators
Yongjun Chen, Jia Li and Caiming Xiong

Explainable Session-based Recommendation with Meta-Path Guided Instances and Self-Attention Mechanism
Jiayin Zheng, Juanyun Mai and Yanlong Wen

MM-Rec: Visiolinguistic Model Empowered Multimodal News Recommendation
Chuhan Wu, Fangzhao Wu, Tao Qi, Chao Zhang, Yongfeng Huang and Tong Xu

Generative Adversarial Framework for Cold-Start Item Recommendation
Hao Chen, Zefan Wang, Feiran Huang, Xiao Huang, Yue Xu, Yishi Lin, Peng He and Zhoujun Li

Inconsistent Ranking Assumptions in Medical Search and Their Downstream Consequences
Daniel Cohen, Kevin Du, Bhaskar Mitra, Laura Mercurio, Navid Rekabsaz and Carsten Eickhoff

Modality-Balanced Embedding for Video Retrieval
Xun Wang, Bingqing Ke, Xuanping Li, Fangyu Liu, Mingyu Zhang, Xiao Liang and Qiushi Xiao

An Efficient Fusion Mechanism for Multimodal Low-resource Setting
Dushyant Singh Chauhan, Asif Ekbal and Pushpak Bhattacharyya

QSG Transformer: Transformer with Query-Attentive Semantic Graph for Query-Focused Summarization
Choongwon Park and Youngjoong Ko

Improving Item Cold-start Recommendation via Model-agnostic Conditional Variational Autoencoder
Xu Zhao, Yi Ren, Ying Du, Shenzheng Zhang and Nian Wang

PST: Measuring Skill Proficiency in Programming Exercise Process via Programming Skill Tracing
Ruixin Li, Yu Yin, Le Dai, Shuanghong Shen, Xin Lin, Yu Su and Enhong Chen

Revisiting Interactive Recommender System with Reinforcement Learning
Hojoon Lee, Dongyoon Hwang, Kyushik Min and Jaegul Choo

Next Point-of-Interest Recommendation with Auto-Correlation Enhanced Multi-Modal Transformer Network
Yanjun Qin, Yuchen Fang, Haiyong Luo, Fang Zhao and Chenxing Wang

MuchSUM: Multi-channel Graph Neural Network for Extractive Summarization
Qianren Mao, Hongdong Zhu, Junnan Liu, Cheng Ji, Zheng Wang, Hao Peng, Jianxin Li and Lihong Wang

Neutralizing Popularity Bias in Recommendation Models
Guipeng Xv, Chen Lin, Hui Li, Jinsong Su, Weiyao Ye and Yewang Chen

Lightweight Meta-Learning for Low-Resource Abstractive Summarization
Taehun Huh and Youngjoong Ko

Towards Personalized Bundle Creative Generation with Contrastive Non-Autoregressive Decoding
Penghui Wei, Shaoguo Liu, Xuanhua Yang, Liang Wang and Bo Zheng

Exploiting Session Information in BERT-based Session-aware Sequential Recommendation
Jinseok Seol, Youngrok Ko and Sang-Goo Lee

Posterior Probability Matters: Doubly-Adaptive Calibration for Neural Predictions in Online Advertising
Penghui Wei, Weimin Zhang, Ruijie Hou, Jinquan Liu, Shaoguo Liu, Liang Wang and Bo Zheng

Towards Motivational and Empathetic Response Generation in Online Mental Health Support
Tulika Saha, Vaibhav Gakhreja, Anindya Sundar Das, Souhitya Chakraborty and Sriparna Saha

Selective Fairness in Recommendation via Prompts
Yiqing Wu, Ruobing Xie, Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Xiang Ao, Xu Zhang, Leyu Lin and Qing He

Multi-labels Masked Language Modeling on Zero-shot Code-switched Sentiment Analysis
Zhi Li, Xing Gao, Ji Zhang and Yin Zhang

Expanded Lattice Embeddings for Spoken Document Retrieval on Informal Meetings
Esau Villatoro-Tello, Srikanth Madikeri, Petr Motlicek, Aravind Ganapathiraju and Alexei V. Ivanov

Extractive Elementary Discourse Units for Improving Abstractive Summarization
Ye Xiong, Teeradaj Racharak and Minh Le Nguyen

LightSGCN: Powering Signed Graph Convolution Network for Link Sign Prediction with Simplified Architecture Design
Haoxin Liu

Dual Contrastive Network for Sequential Recommendation
Guanyu Lin, Chen Gao, Yinfeng Li, Yu Zheng, Zhiheng Li, Depeng Jin and Yong Li


Resource Papers

Revisiting Bundle Recommendation: Datasets, Tasks, Challenges and Opportunities for Intent-aware Product Bundling
Zhu Sun, Jie Yang, Kaidong Feng, Hui Fang, Xinghua Qu and Yew Soon Ong

BARS: Towards Open-Benchmarking for Recommender Systems
Jieming Zhu, Kelong Mao, Quanyu Dai, Liangcai Su, Rong Ma, Jinyang Liu, Guohao Cai, Zhicheng Dou, Xi Xiao and Rui Zhang

OVQA: A clinically generated visual question answering dataset
Yefan Huang, Xiaoli Wang, Feiyan Liu and Guofeng Huang

Fostering Coopetition While Plugging Leaks: The Design and Implementation of the MS MARCO Leaderboards
Jimmy Lin, Daniel Campos, Nick Craswell, Bhaskar Mitra and Emine Yilmaz

Monant Medical Misinformation Dataset: Mapping Articles to Fact-Checked Claims
Ivan Srba, Branislav Pecher, Matus Tomlein, Robert Moro, Elena Stefancova, Jakub Simko and Maria Bielikova

A Dataset for Sentence Retrieval for Open-Ended Dialogues
Itay Harel, Hagai Taitelbaum, Idan Szpektor and Oren Kurland

Too Many Relevants: Whither Cranfield Test Collections?
Ellen Voorhees, Nick Craswell and Jimmy Lin

ACORDAR: A Test Collection for Ad Hoc Content-Based (RDF) Dataset Retrieval
Tengteng Lin, Qiaosheng Chen, Gong Cheng, Ahmet Soylu, Basil Ell, Ruoqi Zhao, Qing Shi, Xiaxia Wang, Yu Gu and Evgeny Kharlamov

ReMeDi: Resources for Multi-domain, Multi-service, Medical Dialogues
Guojun Yan, Jiahuan Pei, Pengjie Ren, Zhaochun Ren, Xin Xin, Huasheng Liang, Maarten de Rijke and Zhumin Chen

Wikimarks: Harvesting Relevance Benchmarks from Wikipedia
Laura Dietz, Shubham Chatterjee, Connor Lennox, Sumanta Kashyapi, Pooja Oza and Ben Gamari

CODEC: Complex Document and Entity Collection
Iain Mackie, Paul Owoicho, Carlos Gemmell, Sophie Fischer, Sean MacAvaney and Jeffrey Dalton

MET-Meme: A Multimodal Meme Dataset Rich in Metaphors
Bo Xu, Tingting Li, Junzhe Zheng, Mehdi Naseriparsa, Zhehuan Zhao, Hongfei Lin and Feng Xia

ArchivalQA: A Large-scale Benchmark Dataset for Open Domain Question Answering over Historical News Collections
Jiexin Wang, Adam Jatowt and Masatoshi Yoshikawa

SoChainDB: A Database for Storing and Retrieving Blockchain-Powered Social Network Data
Hoang H. Nguyen, Dmytro Bozhkov, Zahra Ahmadi, Nhat-Minh Nguyen and Thanh-Nam Doan

Multi-CPR: A Multi Domain Chinese Dataset for Passage Retrieval
Dingkun Long, Qiong Gao, Kuan Zou, Guangwei Xu, Pengjun Xie, Ruijie Guo, Jian Xu, Guanjun Jiang, Luxi Xing and Ping Yang

ORCAS-I: Queries Annotated with Intent using Weak Supervision
Daria Alexander, Wojciech Kusa and Arjen P. de Vries

ir_metadata: An Extensible Metadata Schema for IR Experiments
Timo Breuer, Juri Keller and Philipp Schaer

Would You Ask it that Way? Measuring and Improving Question Naturalness for Knowledge Graph Question Answering
Trond Linjordet and Krisztian Balog

The Istella22 Dataset: Bridging Traditional and Neural Learning to Rank Evaluation
Domenico Dato, Sean MacAvaney, Franco Maria Nardini, Raffaele Perego and Nicola Tonellotto

Knowledge Graph Question Answering Datasets and their Generalizability: Are they enough for future research?
Longquan Jiang and Ricardo Usbeck

ViQuAE, a Dataset for Knowledge-based Visual Question Answering about Named Entities
Paul Lerner, Olivier Ferret, Camille Guinaudeau, Herve Le Borgne, Romaric Besancon, Jose G Moreno and Jesus Lovon Melgarejo

Biographical Semi-Supervised Relation Extraction Dataset
Alistair Plum, Tharindu Ranasinghe, Spencer Jones, Constantin Orasan and Ruslan Mitkov

Axiomatic Retrieval Experimentation with ir_axioms
Alexander Bondarenko, Maik Frobe, Jan Heinrich Reimer, Benno Stein, Michael Volske and Matthias Hagen

MuMiN: A Large-Scale Multilingual Multimodal Fact-Checked Misinformation Social Network Dataset
Dan Saattrup Nielsen and Ryan McConville

CAVES: A dataset to facilitate explainable classification and summarization of concerns towards COVID vaccines
Soham Poddar, Azlaan Mustafa Samad, Rajdeep Mukherjee, Niloy Ganguly and Saptarshi Ghosh

RELISON: A Framework for Link Recommendation in Social Networks
Javier Sanz-Cruzado and Pablo Castells

iRec: An Interactive Recommendation Framework
Thiago Silva, Nicollas Silva, Heitor Werneck, Carlos Mito, Adriano Pereira and Leonardo Rocha

From Little Things Big Things Grow: A Collection with Seed Studies for Medical Systematic Review Literature Search
Shuai Wang, Harrisen Scells, Justin Clark, Bevan Koopman and Guido Zuccon

Document Expansion Baselines and Learned Sparse Lexical Representations for MS MARCO V1 and V2
Xueguang Ma, Ronak Pradeep, Rodrigo Nogueira and Jimmy Lin

RUMACQS-Duo: Enabling Both Offline and Online Evaluations for Search Clarification
Leila Tavakoli, Johanne R. Trippas, Hamed Zamani, Falk Scholer and Mark Sanderson


Demos

RecDelta: An Interactive Dashboard on Top-k Recommendation for Cross-model Evaluation
Yi-Shyuan Chiang, Yu-Ze Liu, Chen Feng Tsai, Jing-Kai Lou, Ming-Feng Tsai and Chuan-Ju Wang

SparCAssist: A Model Risk Assessment Assistant Based on Sparse Generated Counterfactuals
Zijian Zijian, Vinay Setty and Avishek Anand

A Common Framework for Exploring Document-at-a-Time and Score-at-a-Time Retrieval Methods
Andrew Trotman, Joel Mackenzie, Pradeesh Parameswaran and Jimmy Lin

Asyncval: A toolkit for asynchronously validating dense retriever checkpoints during training
Shengyao Zhuang and Guido Zuccon

Golden Retriever: A Real-Time Multi-Modal Text-Image Retrieval System with the Ability to Focus
Florian Schneider and Chris Biemann

BiTe-REx: An Explainable Bilingual Text Retrieval System in the Automotive Domain
Viju Sudhi, Sabine Wehnert, Norbert Michael Homner, Sebastian Ernst, Mark Gonter, Andreas Krug and Ernesto W. De Luca

TARexp: A Python Framework for Technology-Assisted Review Experiments
Eugene Yang and David Lewis

ZeroMatcher: A Cost-Off Entity Matching System
Congcong Ge, Xiaocan Zeng, Lu Chen and Yunjun Gao

Table Enrichment System for Machine Learning
Yuyang Dong and Masafumi Oyamada

QFinder: A Framework for Quantity-centric Ranking
Satya Almasian, Milena Bruseva and Michael Gertz

ROGUE: A System for Exploratory Search of GANs
Yang Liu, Alan Medlar and Dorota Glowacka

cherche: A new tool to rapidly implement pipelines in information retrieval
Rapahel Sourty, Jose G Moreno, Lynda Tamine and Francois-Paul Servant

Online DATEing: A Web Interface for Temporal Annotations
Dennis Aumiller, Satya Almasian, David Pohl and Michael Gertz

Are Taylor’s Posts Risky? Evaluating Cumulative Revelations in Online Personal Data
Leif Azzopardi, Jo Briggs, Melissa Duheric, Callum Nash, Emma Nicol, Wendy Moncur and Burkhard Schafer

LawNet-Viz: A Web-based System to Visually Explore Networks of Law Article References
Lucio La Cava, Andrea Simeri and Andrea Tagarelli

SpaceQA: Answering Questions about the Design of Space Missions and Space Craft Concepts
Andres Garcia-Silva, Cristian Camilo Berrio Aroca, Jose Manuel Gomez-Perez, Jose Antonio Martinez-Heras, Alessandro Donati and Ilaria Roma

TaskMAD: A Platform for Multimodal Task-Centric Knowledge-Grounded Conversational Experimentation
Alessandro Speggiorin, Jeffrey Dalton and Anton Leuski

DIANES: A DEI Audit Toolkit for News Sources
Xiaoxiao Shang, Zhiyuan Peng, Qiming Yuan, Sabiq Khan, Lauren Xie, Yi Fang and Subramaniam Vincent

A2A-API: A Prototype for Biomedical Information Retrieval Research and Benchmarking
Maciej Rybinski, Liam Watts and Sarvnaz Karimi

NeuralKG: An Open Source Library for Diverse Representation Learning of Knowledge Graphs
Wen Zhang, Xiangnan Chen, Zhen Yao, Mingyang Chen, Yushan Zhu, Hongtao Yu, Yufeng Huang, Zezhong Xu, Yajing Xu, Ningyu Zhang, Zonggang Yuan, Feiyu Xiong and Huajun Chen

IRVILAB: Gamified Searching on Multilingual Wikipedia
Paavo Arvola and Tuulikki Alamettala

PKG: A Personal Knowledge Graph for Recommendation
Yu Yang, Jiangxu Lin, Xiaolian Zhang and Meng Wang

A Python Interface to PISA!
Sean MacAvaney and Craig Macdonald

Arm: Efficient Learning of Neural Retrieval Models with Desired Accuracy by Automatic Knowledge Amalgamation
Linzhu Yu, Dawei Jiang, Ke Chen and Lidan Shou

Quote Erat Demonstrandum: A Web Interface for Exploring the Quotebank Corpus
Vuk Vukovic, Akhil Arora, Huan-Cheng Chang, Andreas Spitz and Robert West


Perspectives Papers

On Natural Language User Profiles for Transparent and Scrutable Recommendation
Filip Radlinski, Krisztian Balog, Fernando Diaz, Lucas Dixon and Ben Wedin

Reproducibility Papers

State Encoders in Reinforcement Learning for Recommendation: A Reproducibility Study
Jin Huang, Harrie Oosterhuis, Bunyamin Cetinkaya, Thijs Rood and Maarten de Rijke

Experiments on Generalizability of User-Oriented Fairness in Recommender Systems
Hossein A. Rahmani, Mohammadmehdi Naghiaei, Mahdi Dehghan and Mohammad Aliannejadi

https://sigir.org/sigir2022/program/accepted/
Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *